Parents of English Language Learners — Your Input is Requested

We hope you will take a few minutes (no more than 7!) to share your experiences with English Language Learner services. These questions were reviewed and developed by other AUSD parents and guardians of English Language Learners. The information you provide will help us plan how to better support our English Language Learner students and families.

Survey Links: ArabicEnglishChinese (Traditional)SpanishTagalog, and Vietnamese

 

Arabic: نأمل أن تستغرق بضع دقائق (لا تزيد عن 7!) لمشاركة تجاربك مع خدمات متعلم اللغة الإنجليزية.  تمت مراجعة هذه الأسئلة وتطويرها من قبل أولياء أمور مدارس ألاميدا الموحدة الأخرى وأولياء أمور متعلمي اللغة الإنجليزية.  ستساعدنا المعلومات التي تقدمها على التخطيط لكيفية تقديم دعم أفضل لطلابنا من متعلمي اللغة الإنجليزية وعائلاتهم.

Chinese (Traditional): 我們希望你能抽出幾分鐘時間,來分享你對英語學習者服務的經驗。此問卷的問題是由AUSD 校區英語學習者的家長及監護人制定和審核。你提供的資料將幫助我們制定更好的計劃來支持我們英語學習者的學生與家庭。

SpanishEsperamos que se tome unos minutos (¡no más de 7!) para compartir sus experiencias con los servicios para estudiantes del idioma inglés. Estas preguntas fueron revisadas y desarrolladas por otros padres y tutores de estudiantes del idioma inglés de AUSD. La información que proporcione nos ayudará a planificar cómo apoyar mejor a nuestros estudiantes y familias que aprenden inglés.

TagalogUmaasa kaming maglalaan kayo ng ilang minuto (hindi hihigit sa 7!) upang ibahagi ang iyong mga karanasan sa mga serbisyo ng English Language Learner. Ang mga tanong na ito ay sinuri at binuo ng ibang mga magulang at tagapag-alaga ng AUSD ng English Language Learners. Ang impormasyong ibibigay ninyo ay makakatulong sa amin na magplano kung paano mas masusuportahan ang aming mga mag-aaral at pamilya ng English Language Learner.

Vietnamese : Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ dành một vài phút (không quá 7 phút) để chia sẻ kinh nghiệm của quý vị với các dịch vụ hỗ trợ dành cho Học Sinh Học Thêm Tiếng Anh. Những câu hỏi này đã được xây dựng bởi các phụ huynh và những người giám hộ của Học Sinh Học Thêm Tiếng Anh khác . Thông tin mà quý vị cung cấp sẽ giúp chúng tôi lập kế hoạch để hỗ trợ Gia Đình và Học Sinh Học tiếng Anh được tốt hơn.

 

Comments are closed.